Đang thực hiện

VSIP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

KCN Tân Phú Trung, HCM, Việt Nam


VSIP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

KCN VSIP, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


3.80.4.147