DỰ ÁN

VSIP, Bình Dương, Việt Nam

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

VSIP II, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam3.80.4.147