DỰ ÁN

Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

KCN VSIP Bắc Ninh II, Tỉnh Bắc Ninh

VSIP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh


KCN VSIP Bắc Ninh II, Tỉnh Bắc Ninh

KCN Thọ Lộc, Tỉnh Nghệ An

VSIP Nghệ An, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam


KCN VSIP Bắc Ninh II, Tỉnh Bắc Ninh

VSIP Hải Phòng, Tp. Hải Phòng

VSIP Hải Phòng, Tp. Hải Phòng


100.28.2.72