DỰ ÁN

Tho Loc Industrial Park, Nghe An Province

VSIP Nghệ An, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

VSIP Hải Phòng, Tp. Hải Phòng


VSIP Hải Phòng, Tp. Hải Phòng

VSIP Hải Phòng, Tp. Hải Phòng

VSIP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh


VSIP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

VSIP Hải Phòng, Tp. Hải Phòng

VSIP Hải Phòng, Tp. Hải Phòng


34.204.169.230